Kidung Panglilih (Tembang Terapi) Oleh : Widodo Brotosejati


Penyerat remen dating budaya Jawi.
Mliginipun karawitan lan sekaran
Panjenenganipun penabuh gamelan (Niyaga)
Ingkang suka angripta gending-gending
Lan sekar. Wonten 8 album CD
Lan buku ingkang sampun kelahiraken
Makaryo sesarengan kaliyan pakumpulan karawitan Sekar Dhomas Universitas Semarang.
Panyerat kaleres makarya ing Pawiyatan Kasebut minangka dwija Jurusan Sendratasik Fakultas
Bahasa dan Seni.

Panglilih saget dipun tegesi damel lilih. Ing satengahing kawontenen lan pakaryan ing jaman mangkin ingkang adamel goreh, buku lan CD ingkang grewat bab olah raos punika mugi sekedik saget angirangi pamothahing karep lan angen-angen ingkang kala mangsa anjurung ing juranging kasangsaran. Sugeng maos lan miyarso.

Rahayu sagung dumadi. Kula nuwun pamaos lan pamyarsa ingkang minulya, wilujeng bagya mulya hing pangayoming Pangeran. Rumaos bingah saged pemanggihan kaliyan panjenengan sanadyan naming limantar searatan lan sesekaran. Sekar Ingkang sinerat saha sinekaraken ing buku lan CD audio prasaja punika mawujud awit sinurung deranging raos kepingin dherek nguri lan ngrembakakaen budaya luhung tetilaranipun para leluhur. Sak Konduripun para pujangga lan panyeratan basa jawi duk king nguni ingkang sampun tetilar pitutur ing seratan cakepan sekar, jaman semangkin seratan kados punika langka kapanggihaken. Pramila sanadyan mboten mingsra, anulad tindakipun para leluhuringkang tetilaranipun pranyata murakabi dhateng putra wayah, ingkang titi wancinipun kula ndherek urun catetan ingkang rinonce awujud cakepan sekar macapat.

Tuladha
1. Mijil
Nuju sepi tan Kebak ing kardi
Eling sakeh lakon
Ngawang-awang anglanglang angene
Ngenam-enam lelakoning urip
Lampah kang kawuri
Miwah kayun-kayun
Penyekar : Indrawan Nur cahyono
2. Sinom
Nggayuh rahayuning gesang
Basuki ing lair batin
Mukti lan mulya kagadang
Jiwa raga waras-wiris
Tebih saking sesakit
Dhasare abandha bandhu
Inggil kawiryanira
Kawasisane mumpuni
Sugih kadang mitrane sakehing titah
Penyekar : Widodo Brotosejati

Buku kalih CD sanget pikantuk wonten Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s